Общи условия


Договор за хотелско настаняване
Предмет на договора: Ваканция.БГ предоставя на клиента туристически услуги в страната и чужбина, съгласно изискванията в заявката за резервация от уеб сайтовете на Ваканция.БГ или от подадена такава в офисите на Ваканция.БГ, и условията, описани подробно в настоящия договор.
Общи условия за пътуване
1. Ваканция.БГ поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заплатените от него услуги.
2. Ваканция.БГ се задължава да предостави точна информация за предоставения продукт, всички необходими за пътуването документи – ваучери, билет за транспорт и/или други документи съгласно програмата.
3. Ваканция.БГ и/или Туроператора се задължават да не променят цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано, съгласно Чл. 34 от Закона за Туризма.
4. В случай, че клиента желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, извън програмата или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги заяви при подаване на заявката за резервация. Ваканция.БГ ще направи всичко възможно за да ги удовлетвори, но не може да гарантира безусловно изпълнението им, за което клиента ще бъде уведомен.
5. В случай, че извънредни обстоятелства налагат промяна или анулиране на потвърдена от Ваканция.БГ резервация, Ваканция.БГ се задължава да предложи подходяща и приемлива алтернатива. Клиентът ще бъде информиран незабавно, и може да си избере една от следните алтернативи (чл. 35 от Закона за туризма):
- Да приеме налагащите се изменения. При настаняване в обект с по-висока категория разликата между предварително заплатената услуга и реалната цена ще бъде за сметка на на туроператора и/или Ваканция.БГ. При настаняване в обект с по-ниска категория, Ваканция.БГ ще възстанови разликата между предварително заплатената услуга и реалната цена.
- Да закупи друго пътуване или да анулира пътуването, при което Ваканция.БГ ще възстанови в пълен размер платената сума, в срок от 7 дни, след датата на отказа.
- Независимо от горното клиентът има право да предяви иск за обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на договора.
6 . Клиентът трябва да уведоми Ваканция.БГ за своя избор в 3-дневен срок от получаване на уведомлението за промяна/отказ, но не по-късно от началната дата на пътуване.
7. С изключение на резервации по специални програми и промоции, надлежно записани в раздел Допълнителни услуги, специални изисквания, специални програми във формуляра за заявка за пътуване и хотелско настаняване, при невъзможност за осъществяване на пътуването и в допустимия от програмата срок, клиентът може да прехвърли правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за реализиране на туристическите услуги.
8. Туроператорът и Ваканция.БГ не носят отговорност за услуги, които клиентът е закупил индивидуално на място, а не чрез техен представител.
9. В случай, че по време на пътуването, клиентът нанесе телесни повреди или причини имуществени щети, всички възникнали разходи са за негова сметка.
10. При подаване на заявка за туристически услуги, клиентът трябва да заплати депозит, съгласно т. 17 в срок от 24 часа от подаване на заявката, и съответно да извърши пълно заплащане на услугите съгласно сроковете в т. 17.
11. При заявка по телефона, туристическата услуга трябва да бъде потвърдена в писмен вид, посредством ел= поща или резервационна форма.
12. При анулация на потвърдена резервация и ако не са уточнени други условия и срокове, в зависимост от спецификата на избраната услуга, за анулация или преотстъпване правото на пътуване на трети лица от заплатената сума се удържат неустойки съгласно т.19.
13. Туроператорът и/или Ваканция.БГ не носят отговорност и не възстановяват суми, в случай, че анулациите са причинени от форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и други обстоятелства извън техния контрол.
14. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място пред доставчика на услугите и представител на туроператора или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма, позволяваща то да бъде възпроизведено (факс, електронна поща и др.). В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 дни след завръщането си, клиентът трябва да представи писмена рекламация и приложен протокол. Ваканция.БГ се задължава да отговори писмено на рекламацията в срок от 30 дни от постъпване на рекламацията.
15. Възстановяването на суми за услуги, неизползни изцяло или частично, по вина на туроператора и/или Ваканция.БГ или техни контрагенти, се извършва само срещу предоставяне на издадените на клиента потвърдителни документи (билети, ваучери и други) със съответно нанесени и заверени от представители на туроператора поправки и анулации. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента не се възстановяват.
16. Туроператора и/или Ваканция.БГ не носят отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора които се дължат на: клиента; действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
17. Условия за Резервация, Плащане, Срокове и условия за промени по резервацията, Анулации и Рекламации.  
Резервации: Резервации за пътуване и хотелско настаняване се подават по следните начини:  
- Посредством формите в сайта на Ваканция.БГ. При подаване на всяка заявка за резервация, клиентът трябва да маркира, че е съгласен с Общите условия за пътуване.  
- В офисите на Ваканция.БГ след попълване на Формуляр за пътуване и хотелско настаняване, неразделна част от този договор.  
Потвърждение на разервацията се извършва в рамките на 24 часа след внасяне на депозита и се отбелязва във Формуляр за заявка за пътуване и хотелско настаняване. Внасянето на депозит не означава потвърждение на резервацията.  
В случай, че са изчерпани свободните места за някой от хотелите, курортите и маршрутите, Ваканция.БГ ще уведоми клиента незабавно и ще предложи алтернативен вариант или ще върне депозита на клиента.  
Депозити и пълно плащане 
Плащания по резервации се извършват съгласно следните срокове:
Депозит в размер на 30 на сто - 24 часа след подаване на заявката.
- Пълно плащане – не по-късно от 14 дни преди датата на заминаване, освен ако офертата не е по специална програма, която изисква други срокове и условия на плащане и това е указано във Формуляра за заявка за пътуване и хотелско настаняване.
В случай, че горните срокове за плащане не са спазени, Ваканция.БГ си запазва правото да смята резервацията за анулирана и клиентът дължи неустойка съгласно условията за анулация.  
Промени и Анулации: Промени и нулации, не по вина на Ваканция.БГ и/или туроператора, на заявени услуги се извършват както следва:  
Анулации
до ..3..... дни след датата на резервацията - без неустойка
от . 3 дни след датата на резервацията. до ..15... дни преди датата на настаняване - 20 лв на помещение независимо от стойността на резервацията (такса за покриване на направените разходи по резервацията)
от ..14... до ..07... дни преди датата на настаняване - удържат се ..50..... % от стойността заявените услуги
от .06... до ...00.. дни преди датата на настаняване - удържат се ..100..... % от стойността заявените услуги
При анулация на резервация, платена с с банкова карта (кредитна или дебитна) се удържат допълнително 2% от стойността на резервацията (банковите такси по транзакцията)
Горните срокове за промени и анулации не важат при резервации по специални програми и промоции, ако тове е надлежно записано в раздел Допълнителни услуги, специални изисквания, специални програми във формуляра за заявка за пътуване и хотелско настаняване
Промени по резервации могат да се правят само ако са срок на анулация без неустойка. Промени на заявени услуги се извършват както следва:   
- Промени на имена на туристи, разпределение по стаи, дати на престой и база на хранене по резервации по стандартните цени се извършват както следва: Първа промяна по всяка резервация - Безаплатно. Всяка следваща промяна по всяка резервация - 20 лв за всяка промяна
- Промени на имена на туристи, разпределение по стаи, дати на престой и база на хранене по резервации по цени за Ранни Записвания се извършват по цените валидни към момента на промяната.
Горните срокове за промени и анулации не важат при резервации по специални програми и промоции, ако тове е надлежно записано в раздел “Допълнителни услуги, специални изисквания, специални програми” във формуляра за заявка за пътуване и хотелско настаняване

За промяна по резервация се счита следното: Промяна на брой нощувки и/или дати на настаняване. Промяна на брой туристи във всяка стая. Промяна на базата на хранене
Застраховка:  Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ е Групама Застраховане ЕАД.
18. Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.
19. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Република България.
20. Настоящият договор  влиза в сила от датата на подаване на заявката и е валиден до крайната дата на ползване на услугата.
21. Договорът е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на услугите ни приемате, че можем да използваме „бисквитки“. Научете повече
Разбрах