Общи условия

Договор за хотелско настаняване                                                                            
Предмет на договора: Ваканция.БГ ООД (наричано по-долу Ваканция.БГ) предоставя на клиента хотелско настаняване в страната и чужбина, съгласно изискванията в заявката за резервация от уеб сайтовете на Ваканция.БГ или от подадена такава в офисите на Ваканция.БГ, и условията, описани подробно в настоящия договор.
Общи условия
1. Ваканция.БГ поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заплатените от него услуги.
2. Ваканция.БГ се задължава да предостави цялата основна и точна информация за предоставения продукт, всички необходими за пътуването документи – ваучери, билет за транспорт и/или други документи съгласно програмата.
3. Ваканция.БГ се задължава да не променят цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано, съгласно Чл. 87 от Закона за Туризма.
Увеличението на цената на услугата е възможна само ако Ваканция.БГ е уведомил пътуващия по ясен и разбираем начин за него, заедно с обосновка за увеличението и изчисления, предоставени на траен носител, не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на пътуването, като задължително се посочва начинът, по който се изчислява промяната на цената.
4. В случай, че клиента желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, извън програмата или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги заяви при подаване на заявката за резервация, Ваканция.БГ ще направи всичко възможно за да ги удовлетвори, но не може да гарантира безусловно изпълнението им, за което клиента ще бъде уведомен.
5. В случай, че извънредни обстоятелства налагат промяна или анулиране на потвърдена от Ваканция.БГ резервация, Ваканция.БГ се задължава да предложи подходяща и приемлива алтернатива. Клиентът ще бъде информиран незабавно, и може да си избере една от следните алтернативи съгласно чл. 88 от Закона за туризма:
- Да приеме налагащите се изменения. При настаняване в обект с по-висока категория разликата между предварително заплатената услуга и реалната цена ще бъде за сметка на Ваканция.БГ. При настаняване в обект с по-ниска категория, Ваканция.БГ ще възстанови разликата между предварително заплатената услуга и реалната цена.
- Да закупи друго пътуване
- Да анулира пътуването, при което Ваканция.БГ ще възстанови в пълен размер платената сума, в срок от 7 дни, след датата на отказа.
- Независимо от горното клиентът има право да предяви иск за обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на договора.
6 . Клиентът трябва да уведоми Ваканция.БГ за своя избор в 3-дневен срок от получаване на уведомлението за промяна/отказ, но не по-късно от началната дата на пътуване.
7. Клиентът може да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи съгласно т. 24 от този договор.
8. Ваканция.БГ не носи отговорност за услуги, които клиентът е закупил индивидуално на място, а не чрез техен представител.
9. В случай, че по време на пътуването, клиентът нанесе телесни повреди или причини имуществени щети, всички възникнали разходи са за негова сметка.
10. Преди започване на изпълнението на услугата пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет
11. Минимален брой участници и настаняване на хора с увреждания. Няма необходимост от минимален брой участници за осъществяване на резервацията. Няма създадени подходящи условия за хора с увреждания.
12. Обща информация за паспортните и визовите изисквания.

За Република България
– лична карта
- доставчиците на място и/или хотелите имат право да изискват акт за раждане на децата под 14 години за удостоверяване на тяхната възраст във връзка с предоставени намаления от цената.

За Република Гърция
- Лична карта и/или задграничен паспорт.
- Деца до 18 години трябва да пътуват с 2-мата родители или с нотириално заверено пълномощно от двамата родители

13. Застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на туриста“
Медицинската застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на туриста“ не е включена в цената. Ваканция БГ предлага сключването на такава застраховка от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната.
Съгласно Чл. 72 от Закона за Туризма, за резервации извън страната, клиентът е длъжен да има такава застраховка и ако такава застраховка не се сключи при Ваканция.БГ, то клиентът трябва да представи или изпрати по имейл сканирано или снимано копие на валидна полица за сключена дългосрочна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста", чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване.
14. Застраховка "Отмяна на пътуване".
Застраховката "Отмяна на пътуване" не е включена в цената и е доброволна. Тя покрива разходите за прекратяване на договора от страна на пътуващия.

Ваканция.БГ ще предложи варианти за сключване на такава застраховка. Тя се сключва до 3 работни дни от датата на подписване на договора, при условие, че е извършено плащане по договора. Стойността на застраховка "Отмяна на пътуване" зависи от цената на закупения пакет, възрастта на туриста и срока за анулация.
15. Концепциите за хранене и допълнителните услуги, ползвани в хотелите – Закуска, Закуска и вечеря, Закуска обяд и вечеря, All inclusive, Ultra All Inclusive и т.н. - се определят индивидуално от всеки хотел, като не се гарантира наличието на определени видове храни, напитки и услуги описани в концепциите.
16. Ваканция.БГ не носи отговорност и не възстановяват суми, в случай, че анулациите са причинени от форсмажорни причини, като стачки, епидемии, природни бедствия и други обстоятелства извън техния контрол.
17. Клиентът има право да подаде жалба за некачествено или непълно предоставени услуги съгласно Закона за защита на потребителите. Всички жалби и рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място пред доставчика на услугите и представител на туроператора или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма, позволяваща то да бъде възпроизведено (електронна поща и др.). В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 дни след завръщането си, клиентът трябва да представи писмена рекламация и/или приложен протокол. Ваканция.БГ се задължава да отговори писмено на рекламацията в срок от 30 дни от постъпване на рекламацията.
18. Възстановяването на суми за услуги, неизползни изцяло или частично, по вина на Ваканция.БГ или негови контрагенти, се извършва само срещу предоставяне на издадените на клиента потвърдителни документи (билети, ваучери и други) със съответно нанесени и заверени от представители на туроператора поправки и анулации.
19. Суми за заявени, но неизползвани услуги по вина на клиента не се възстановяват.
20. Туроператора и/или Ваканция.БГ не носят отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора които се дължат на клиента, действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
21. Резервации: Резервации за пътуване и хотелско настаняване се подават по следните начини:
- Посредством формите в сайта на Ваканция.БГ. При подаване на всяка заявка за резервация, клиентът трябва да маркира, че е съгласен с Общите условия за пътуване и/или с Политиката за защита на личните данни.
- В офисите на Ваканция.БГ след попълване на Формуляр за пътуване и хотелско настаняване, неразделна част от този договор.
- Потвърждение на разервацията се извършва в рамките на 24 часа и се отбелязва във Формуляр за заявка за пътуване и хотелско настаняване. Внасянето на депозит не означава потвърждение на резервацията.
- В случай, че са изчерпани свободните места за някой от хотелите, курортите и маршрутите, Ваканция.БГ ще уведоми клиента незабавно и ще предложи алтернативен вариант или ще върне депозита на клиента.
22. Внасяне на депозит и пълно плащане:
За гарантиране на резервацията се внася депозит съгласно срокове и условията за плащане за всеки хотел/програма, упоменати в изпратеното потвърждение към клиента и/или описани по-долу:
 
- При резервация – мин.                           % от стойността на услугите или 100 % от стойността на услугите- До                                  – до                      % от стойността на услугите или до 100 % от стойността на услугите


- До                                  – до                      % от стойността на услугите или до 100 % от стойността на услугите
- До 14 дни преди датата на настаняване – до 100% от стойността на услугите
Резервации, по които клиентът не е внесъл депозит в рамките на 1 работен ден след потвърждението им се считат за анулирани.
Пълно плащане по резервации се извършва съгласно срокове и условията за плащане за всеки хотел/програма, не по-късно от 14 дни преди датата на заминаване. При неспазване на сроковете за плащане от клиента,
Ваканция.БГ си запазва правото да смята резервацията за анулирана, да удържи внесените от клиента суми и да претендира към клиента за неустойка съгласно условията за прекратяване на договора (анулация).
23. Допълнителни разходи и такси, невключени в общата цена, които трябва да бъдат заплатени от пътуващия

- За хотелско настаняване в република Гърция се заплаща общинска такса както следва: хотели 5* - 4 евро / 4* - 3 евро / 3* - 2 евро, 2* - 1 евро. Таксата е на помещение на нощувка, независимо от броя туристи и се заплаща на място в хотела.
24. Прекратяване на договора (Анулации): 
Прекратяване на договора (анулации), не по вина на Ваканция.БГ и/или туроператора, на заявени услуги се извършват като се удържат следните такси:
до ..3..... дни след датата на резервацията - без такса (неустойка)

от . 3 дни след датата на резервацията до            дни преди датата на настаняване  - 20 лв на помещение независимо от стойността на резервацията (такса за покриване на направените разходи по резервацията)

от             до              дни преди датата на настаняване - удържа се такса в размер на                 % от стойността заявените услуги
 
от             до              дни преди датата на настаняване - удържа се такса в размер на                 % от стойността заявените услуги
 
от             до              дни преди датата на настаняване - удържа се такса в размер на                 % от стойността заявените услуги
При анулация на резервация, платена с банкова карта (кредитна или дебитна) се удържат допълнително 2% от стойността на резервацията (банкови такси по транзакциите). Суми по анулирани резервации се възстановяват само по банков път.
25. Промени по резервации
Промени по резервации без такса (глоба/неустока) могат да се правят само ако са в срок на анулация без такса (глоба/нейстока) съгласно т. 24. Промени на заявени услуги се извършват както следва: 
- Промени на имена на туристи, разпределение по стаи, дати на престой и база на хранене по резервации по стандартните цени се извършват както следва: Първа промяна по всяка резервация - Безаплатно. Всяка следваща промяна по всяка резервация - 20 лв за всяка промяна (такса за промяна съгласно директива (ЕС) 2015/2302)
- Промени на имена на туристи, разпределение по стаи, дати на престой и база на хранене по резервации по цени за Ранни Записвания / Специални Оферти се извършват по цените валидни към момента на промяната (обосновани такси от доставчици съгласно директива (ЕС) 2015/2302).
Горните срокове за промени и анулации не важат при резервации по Специални програми, Ласт Минит промоции и подобни, ако това е надлежно записано в раздел “Допълнителни услуги, специални изисквания, специални програми” във формуляра за заявка за пътуване и хотелско настаняване

За промяна по резервация се счита следното: Промяна на брой нощувки и/или дати на настаняване. Промяна на брой туристи във всяка стая. Промяна на базата на хранене
26. Застраховка:  Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 61 от Закона за туризма е ЗД Евроинс АД, ЕИК 121265113, гр. София, бул. Христофор Колумб 43, тел. 070017241. Полица № 0650000172/001 от 13,05,2018 г. Лимит за едно събитие и в агрегат: 25 000 лв.
27. Настоящият договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.

28. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Република България.
29. Настоящият договор  влиза в сила от датата на подаване на заявката и е валиден до крайната дата на ползване на услугата.
30. Договорът е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За Клиента:                                                                                                                      За Ваканция.БГ ООД
 
 
 
..................................                                                                                                           .....................................
(Подпис на клиента)

Приложение № 2 към чл. 82, ал. 1 от Закона за туризма
Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:
• Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия пакет.
• Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги.
• На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.
• Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.
• Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), когато това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.
• Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяването му, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответно обезщетение.
• Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.
• Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
• Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.
• Пътуващият има право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.
• Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.
• Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството XY се ползва със защита при несъстоятелност в YZ (образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност – застрахователно дружество). Пътуващите могат да се обърнат към това образувание или когато е приложимо, към компетентния орган (данни за контакт, включително наименование, седалище и адрес на управление, адрес на електронната поща и телефонен номер), ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството XY. Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма.
Прочетох и разбрах своите основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302
 
 
 
..................................            
(Подпис на клиента)
 

Дестинации

Австрия Албания Босна и Хецеговина Германия Гърция. Екскурзии Египет Екзотични Дестинации Израел Испания Италия Мароко ОАЕ Португалия Румъния Русия Словения Сърбия Турция. Екскурзии Унгария Франция Хърватия Черна Гора Чехия ШвейцарияSpecial Price OffersБелгияБългарияВеликденски ПразнициВеликденски Празници ГърцияВеликденски Празници Още ДестинацииГърцияЙорданияКипърПочивки в Турция от туроператор ЕмералдСеверна МакедонияСловакияТунисТурция Почивки от ВарнаТурция Почивки от Велико Търново, Стара ЗагораТурция. ПочивкиТурция. Почивки Айвалък и ЧешмеТурция. Почивки Анталия-АланияТурция. Почивки Анталия-БелекТурция. Почивки Анталия-КемерТурция. Почивки Анталия-ЛараТурция. Почивки Анталия-СидеТурция. Почивки БодрумТурция. Почивки ДидимТурция. Почивки КушадасъТурция. Почивки МармарисТурция. Почивки Фетие
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на услугите ни приемате, че можем да използваме „бисквитки“. Научете повече
Разбрах